Cá nhân

A.

Biểu mẫu Thẻ ghi nợ nội địa

1. Đơn đăng ký kiêm Hợp đồng phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ nội địa của Public Bank Vietnam
2. Mẫu sửa/đổi Thẻ ghi nợ nội địa của Public Bank Vietnam
3. Quy trình hướng dẫn sử dụng Thẻ ghi nợ nội địa dành cho khách hàng của Public Bank Vietnam

B.

Biểu mẫu Tiền gửi

1. Tài khoản thanh toán/Tài khoản thanh toán ưu đãi
a. Đơn đăng ký kiêm Hợp đồng mở và sử dụng Tài khoản thanh toán dành cho cá nhân/đồng chủ tài khoản
b. Điều khoản và điều kiện dành cho tài khoản vãng lai thông thường/Tài khoản vãng lai ưu đãi
c. Mẫu thông tin bổ sung cho mục đích tuân thủ FATCA kiêm mẫu tự chứng nhận cho khách hàng cá nhân
d. Hướng dẫn mở và sử dụng Tài khoản thanh toán dành cho khách hàng
e. Bản tóm lược FATCA dành cho khách hàng cá nhân
2. Tiền gửi có kỳ hạn
a. Thỏa thuận đặt Tiền gửi có kỳ hạn
b. Điều kiện và điều khoản Tiền gửi có kỳ hạn
3. Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến
a. Điều kiện và điều khoản Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến
4. Tiết kiệm có kỳ hạn
a. Thỏa thuận đặt Tiền gửi tiết kiệm
b. Điều kiện và điều khoản Tiền gửi tiết kiệm
5. Tiết kiệm sao sáng
a. Đơn đăng ký kiêm thỏa thuận mở Tài khoản Tiết kiệm Sao Sáng

C.

Biểu mẫu Ngân hàng điện tử

1. Đơn đăng ký sử dụng dịch vụ E-banking của Public Bank Vietnam
2. Điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ E-banking
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ E-banking của PBVN – Dành cho khách hàng cá nhân
4. Điều khoản và điều kiện đăng ký và sử dụng phương thức xác thực Smart OTP
5. Hướng dẫn cài đặt, đăng ký, kích hoạt và sử dụng phần mềm Smart OTP - PBVN

 Các thông tin khác

Mã ngoại tệ Mua chuyển khoản Bán chuyển khoản Mua tiền mặt Bán tiền mặt