Ngân hàng trên thiết bị di động

Sản phẩm Ngân hàng trên thiết bị di động sẽ được PBVN sớm triển khai.Các sản phẩm và dịch vụ khác